Follow

Hej Fediverse, Hej verden
Bare en lille for at sige hej til jer alle.
Håber at de decentrale sociale medier vinder større indpas fremadrettet i hele verden så vi ikke længere skal føle os fanget og bundet til de nuværende centraliserede, overvågnings, data høstende mainstream sociale medier.

· · Web · 1 · 0 · 4

@lightmat Hej, og velkommen til Fødiverset :blobcoffee:

(Jeg kalder det fødiverset, det behøver du ikke at gøre 😛 )

@zatnosk Hej, mange tak.
Fedt at du lige hilste på. 👍

(Nej det lader jeg så være med 😛 )

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!