Overvågning er ikke meningen med et frit liv!
Skriv under, så du er med til at gøre en forskel!

Surveillance is not the meaning of a free life!
Sign so you can make a difference!

reclaimyourface.eu/da/

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!